հայերեն русский english
Փնտրել
 

ՀԱԱ գործունեությանն առնչվող նորմատիվ ակտեր

ՀՀ կառավարության 2002թ. փետրվարի 22-ի N168 որոշումը «Պահպանման ժամկետները լրացած, պետական ոչ ծառայողական գաղտնիք կազմող, գազտնազերծված տեղեկությունները պետական արխիվ հանձնելու կամ տեղեկությունները ոչնչացնելու կարգը» հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության  2005թ. փետրվարի 17-ի  N188-Ն որոշումը «ՀՀ արխիվային հավաքածուի պահպանության ֆինանսավորման կարգը» հաստատելու մասին 

ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 17-ի N189-Ն որոշումը «ՀՀ արխիվային հավաքածուի պետական հաշվառման կարգը»հաստատելու մասին 

ՀՀ կառավարության 2005թ. հունիսի 23-ի N932-Ն  որոշումը «Արխիվային փաստաթղթերի փորձաքննությամբ արժեքավորելու և ՀՀ արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկելու կարգը հաստատելու և  ՀՀ կառավարության 1999թ. սեպտեմբերի 4-ի N559 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու» մասին     

ՀՀ կառավարության 2005թ. հուլիսի 14-ի N1111-Ն  որոշումը «Արխիվային փաստաթղթերն առանձնապես արժեքավոր և հազվագյուտ ճանաչելու, դրանց հաշվառման, ապահովագրական պատճենների ստեղծման և պահպանության կարգը» հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության 2005թ. հոկտեմբերի 20-ի N 1896-Ն որոշումը «ՀՀ արխիվային հավաքածուի ավանդական պահպանության կարգը և ավանդատվական պահպանությունն իրականացնող պետական մարմինների,պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների ցանկը» հաստատելու մասին

ՀՀ կառավարության 2006թ. մարտի 9-ի  N351-Ն  որոշումը «Պահպանության ժամկետների նշումով արխիվային փաստաթղթերի օրինակելի ցանկը» հաստատելու մասին        

ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2004թ. դեկտեմբերի 21-ի N476-Ն հրամանը «ՀՀ արխիվային հավաքածուի պետության սեփականություն համարվող փաստաթղթերի օգտագործման կարգը»հաստատելու մասին

ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի  2004 թ. դեկտեմբերի 24-ի  N481-Ն  հրամանը «Պետական մարմինների, պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների փորձագիտական հանձնաժողովների օրինակելի կանոնակարգը» հաստատելու մասին

ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2004թ. դեկտեմբերի 29-ի N496-Ն հրամանը «Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի պետության սեփականություն համարվող փաստաթղթերի պահպանության կարգը» հաստատելու մասին

ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2005թ. ապրիլի 15-ի  N204-Ն  հրամանը «Արխիվային փաստաթղթերի կարգավորման և պետական արխիվներ հանձնման կարգը» հաստատելու մասին
     
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն համակարգող նախարարի 2006թ. փետրվարի 16-ի N1-Ն հրամանը «ՀՀ արխիվային հավաքածուի  հազվագյուտ փաստաթղթերի պետական հատուկ հաշվառման գրանցամատյանի վարման կարգը և ձևը» հաստատելու մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի  2006թ. փետրվարի 16-ի  N2-Ն հրամանը «ՀՀ արխիվային հավաքածուի փաստաթղթերի պետական հաշվառման, հաշվառման փաստաթղթերի վարման  և կետրոնացված պետական հաշվառման համար հաշվետու տեղեկությունների ներկայացման ընթացակարգը» հաստատելու մասին  

ՀՀ կառավարության 2014 թ.հունվարի  30-ի նիստի N 4 արձանգրային որոշում «ՀՀ-ում արխիվային գործի բարեփոխումների իրականացման հայեցակարգին և «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության նյութատեխնիկական հագեցվածության արդիականացման 2014-2016 թվականների ծրագրին հավանության տալու մասին”
    Website design and development by BRONCOWAY